§ RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie współorganizator 6. Drone Film Festival – Fundacja Obrazy Bez Granic, ul. Krótka 1/10, 58-500 Jelenia Góra, tel. 501411199, e-mail: obrazybezgranic@gmail.com.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: obrazybezgranic@gmail.com.

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać́ Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy zlecenia której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na zadanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Fundacja Obrazy Bez Granic w Jeleniej Górze, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo Ubezpieczeniowe instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania.

Okres przechowywania danych:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.0.553 to jest ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
  • prawo do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej),
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6

Zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych, to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.