JURY Drone Film Festival Poland 2020

Piotr Paweł Żukowski - Przewodniczący Jury DFF / The Chairman of DFF Jury

Czytaj więcej

Piotr Paweł Żukowski – reżyser, operator, producent filmowy i telewizyjny, twórca Festiwal Filmów Optymistycznych Happy End. Doktorant na wydziale reżyserii w PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, absolwent PWSFTviT. Wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Związany z Fundacją Bez Granic. Pomysłodawca Fabryki An)i(ołów.

Piotr Paweł Żukowski – director, operator, film and TV producer, creator of the Happy End Film Festival. Doctorate in Film Direction at the PWSFTviT Leon Schiller Film School in Łódź, graduate of PWSFTviT. Lecturer at Lower Silesian College in Wroclaw. Associated with the Foundation Without Borders. Originator of Angels Factory.

Drone Film Festival Legnica 2018 - Stanisław Klimek

Stanisław Klimek - Przewodniczący Jury DFF w kat. FOTO / The Chairman of PHOTO DFF Jury

Czytaj więcej

Stanisław Klimek – wrocławski fotograf, z wykształcenia matematyk, wraz z żoną prowadzi wydawnictwo VIA NOVA. Fotografuje głównie architekturę. Szczególną uwagę poświęca w swoich pracach miastu Wrocław i regionowi Dolny Śląsk. Wydał wiele autorskich albumów fotograficznych prezentujących architekturę i zabytki polskich miast. Twórca m.in. takich projektów jak Gigapanorama Wrocławia.

Stanisław Klimek – Wroclaw photographer, educated mathematician, together with his wife runs the publishing house VIA NOVA. Mainly photographing architecture. In his work he mostly presents the city of Wroclaw and the region of Lower Silesia. He has published many photo albums presenting architecture and monuments of Polish cities. The creator of Gigapanorama of Wroclaw.

Jury_Drone Film Festival Legnica 2018

Joanna Wieczorek

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Université d’Orléans (LLM). Aktualnie doktorantka Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ i Université de Nantes. Związana z Fundacją LOT Classic. Ekspert Dentons Europe ds. prawa lotniczego. Autorka wielu artykułów w zakresie, m.in.: „Prawo regulujące korzystanie z dronów” w Harvard Business Review Polska. Współautorka kampanii „Drony – lataj bezpiecznie”.

A graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University and the Université d’Orléans (LLM). Currently a PhD student at the Department of Constitutional Law of the Jagiellonian University and Université de Nantes. Connected to the LOT Classic Foundation. Dentons Europe expert on aviation law. She is the author of many articles in this field, including: „Law regulating the use of drones” in Harvard Business Review Poland. Co-author of the campaign „Drones – fly safely”.

Jury Drone Film Festival Legnica 2018

Bogdan Bugajski

Czytaj więcej

Magister inżynier, absolwent Politechniki Wrocławskiej, a także studiów podyplomowych z Realizacji Filmowej i Telewizyjnej. Pracował jako fotoreporter we wrocławskim oddziale „Gazety Wyborczej”, a także jako operator kamery w studiu ATM, m.in. przy produkcji reality show „Dwa Światy”. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest specjalistą ds. obsługi studia telewizyjnego. W Centrum Badawczo-Projektowym Gier i Animacji „Digital Masters” prowadzi zajęcia z zakresu filmowania z powietrza oraz wybranych form fotograficznych.

 Master’s degree in engineering, a graduate of the Wrocław University of Technology, as well as postgraduate studies in Film and Television Realization. He worked as a photojournalist in the Wrocław branch of „Gazeta Wyborcza”, as well as a cameraman in the ATM studio, eg. in the production of „Dwa Światy” reality show. He is a television studio specialist at University of Lower Silesia. In the Research and Design Center of Gaming and Animation, „Digital Masters”, he conducts classes in the field of aerial filming and selected photographic forms.

Przemysław Rybałka_Jury Drone Film Festival Poland 2019

Przemysław Rybałka

Czytaj więcej

Człowiek o wielu zainteresowaniach i jednym talencie. Na codzień Koordynator w Dziale Sprzedaży i Marketingu w jednej z największych sieci hotelarskich we Wrocławiu. Lubi wyzwania i łamigłówki, dlatego nigdy nie rozstaje się z Kostką Rubika, a jak już wznosi się w powietrze, to przeważnie kończy się to na drzewie. Bo pan Przemysław lubi latać. Czy to dron, czy parolotnia, nieważne. Ważne, żeby było wysoko, szybko i dostarczało moc wrażeń.

A man with many interests and one talent. On a daily basis, Coordinator in the Sales and Marketing Department in one of the largest hotel chains in Wroclaw. He likes challenges and puzzles, so he never breaks up with Rubik’s Cube, and when he rises into the air, it usually ends in a tree. Because Mr. Przemysław likes to fly. Whether it’s a drone or a paraglider, never mind. It is important that it is high, fast and provides a lot of experience.

Olga Golewa_Jury Drone Film Festival Poland 2020

Olga Goleva

Czytaj więcej

Wykładowca wrocławskiej szkoły fotografii AFA i PHO BOS. Promotor prac dyplomowych i kurator wystaw. Od wielu lat fotografia​ ​jest​ jej największą pasją ​oraz sposobem na życie.​ ​Motywację​​ i​ inspirację​ ​do​ ​swoich​ prac​ ​czerpie​ ​z​ ​ otaczającej​ ​jej rzeczywistości.​ ​Dużo podróżuje.​ ​Lubi poznawać​​ inne​ ​kultury​ i​ ​zwyczaje.

Lecturer at the AFA and PHO BOS photography schools in Wrocław. Promoter of theses and exhibition curator. ​For years photography has been her biggest passion that​ determines​ ​her​ style​ ​of​ ​life.​ ​Inspirations​ ​for​ ​her​ ​pictures​ ​are taken​ ​from​ ​the​ ​daily​ ​life​ ​and​ ​world’s​ ​reality.​ ​Travel​s ​a​​ lot.​ ​ Always​ ​ready​ ​to​​ get​ to​ know​ ​other cultures​ ​and​ their​ traditions.

Drone Film Festival 2018 Legnica

Krzysztof Świderski

Czytaj więcej

Krzysztof Świderski to człowiek od lat związany ze światem filmu, a dokładniej scenografii filmowej. Przygotowywał scenografię i rekwizyty do filmów fabularnych krótkometrażowych, np. Konfident (2011) i Emilka Płacze (2007), za którą dostał nagrodę podczas Europejskiego Tygodnia Filmowego „Off/On” w Warszawie.

Krzysztof Swiderski for many years is associated with the world of film, namely film sets. He designed the sets and props for short films, for example „Confident” (2011) and „Emily Cries” (2007), for which he won an award at the European Film Week „Off/On” in Warsaw.

Olga Golewa_Jury Drone Film Festival Poland 2020

Tomasz Grzywiński

Czytaj więcej

Operator i pilot zdjęć z powietrza. Od 15 lat producent telewizyjny i filmowy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Filmowej w Łodzi. Filmowaniem przy użyciu dronów zajmuje się od 2013 roku. Wylatał ponad 300 godzin w 12 krajach filmując dla domów produkcyjnych, stacji telewizyjnych, czy organizatorów imprez sportowych. 

Aerial photography operator and pilot. TV and film producer for 15 years. A graduate of the University of Warsaw and the Film School in Łódź. He has been filming with drones since 2013. He has flown over 300 hours in 12 countries filming for production houses, TV stations and organizers of sports events.

 Drone Film Festival Wrocław 2016