REGULAMIN KONKURSU/ CONTEST RULES
6. Drone Film Festival Poland 2024

§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem 6. DRONE Film Festival Poland 2024 jest Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 55, 53-611 Wrocław, Polska.

2. Dyrektorami Festiwalu są jego pomysłodawcy: Przemysław Artur Sowiecki i Piotr Paweł Żukowski.

3. Festiwal powstaje przy współpracy partnerów: Agencja Marketingowa SowiWeb, Exdart – obrazy bez granic, Fundacja obrazy bez granic, Pentagon Studio, Owl You Need – Portal Twórczych i Aktywnych, Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10%Art, oraz Koło Filmowe Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

4. Festiwal odbędzie się w dniu 18 maja 2024 roku, na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55.

5. Festiwal ma charakter otwartego konkursu o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

6. Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej i fotograficznej wykorzystującej zdjęcia zrealizowane z użyciem drona, wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych, promowanie twórczości niezależnej, prezentacja nowych technologii, poszerzanie świadomości i postaw ekologicznych oraz promocja Wrocławia i Dolnego Śląska.

§2
WARUNKI UCZESTNICWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i instytucje państwowe.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, Partnerów i Sponsorów oraz ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice).

3. Możliwe jest uczestnictwo zespołów dwuosobowych: operator drona + operator kamery.

4. Zgłoszenie filmów i fotografii jest bezpłatne.

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia filmu jest mailowe przesłanie dzieła wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz klauzulą RODO. Podpisaną dokumenty należy wysłać w załączniku w formacie PDF.

6. Filmy i fotografie można zgłaszać do 8 maja 2024. O przyjęciu filmu do konkursu zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną do dnia 12 maja 2024.

7. Autorzy zgłaszanych filmów i fotografii muszą mieć pełne prawa autorskie do wykorzystanej muzyki i ujęć filmowych lub posiadać licencję w zakresie udostępniania tego filmu. Wykorzystana w filmie muzyka może być na licencji Creative Commons.

8. W razie zakwalifikowania pracy do finałowego etapu konkursu, Organizator będzie się kontaktował w sprawie dodatkowych informacji takich jak:
w przypadku filmu: streszczenie filmu, fotosy, fotografia reżysera i krótka nota biograficzna.
W przypadku fotografii: fotografia reżysera i krótka nota biograficzna.

 

§3
ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać maksymalnie dwie kategorie konkursowe (np. dwie filmowe, bądź jedną filmową plus jedną fotograficzną) spośród następujących:

HAPPINESS

Dowolna interpretacja szczęścia.

Kategoria filmowa i fotograficzna.

Krótki film o długości od 1 min. do 5 min, zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

Od 1 do 3 fotografii.

NEW PERSPECTIVE

Nowa perspektywa miejsca, obiektu, sytuacji itp…

Kategoria filmowa i fotograficzna.

Krótki film o długości od 1 min. do 5 min, zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

Od 1 do 3 fotografii.

RACER EXTREME

Dynamika i prędkość przy użyciu dronów wyścigowych FPV.

Kategoria filmowa.

Krótki film o długości od 1 min. do 5 min, zrealizowany  w 100% z ujęć z powietrza.

AI

Z wykorzystaniem narzędzi AI.

Kategoria filmowa i fotograficzna. 

Krótki film o długości od 1 min. do 5 min, zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

Od 1 do 3 fotografii.

360

Kategoria filmowa i fotograficzna.

Krótki film o długości od 1 min. do 5 min, zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

Od 1 do 3 fotografii.

VERTICAL

Świat w pionie i telefonie.

Kategoria filmowa i fotograficzna.

Krótki film o długości od 1 min. do 5 min, zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

Od 1 do 3 fotografii.

2. Do wybranej kategorii filmowej można zgłosić maksymalnie jedną pracę.

3. W przypadku chęci zgłoszenia dwóch filmów, należy pamiętać, że każdy z nich musi być zgłoszony osobnej kategorii.

4. Do kategorii fotograficznej można zgłosić maksymalnie 3 prace.

5. Fotografie o dowolnej pojemności bądź spakowany film w formacie .avi lub .mp4 o wielkości nie mniejszej niż 100MB należy przesłać w postaci linku np. poprzez https://pl.filemail.com/ lub https://wetransfer.com na adres mailowy dronefilmfest@gmail.com. W tytule maila prosimy wpisać: „Zgłoszenie konkursowe Drone Film Festival”.

6. Ocenie filmów podlegać będą następujące kryteria: stopień trudności i oryginalności ujęć, fabuła i spójność filmu w formie i treści, montaż obrazu i dźwięku.

7. Ocenie fotografii podlegać będą następujące kryteria: kompozycja, estetyka, oryginalność, kolorystyka, tematyka pracy.

8. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów i fotografii w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu oraz treści naruszającej dobre obyczaje, prywatność osób trzecich oraz instytucji i infrastruktury krytycznej.

 

§4
NAGRODY i JURY

1. Nagrody – statuetki i dyplomy są przyznawane na podstawie werdyktu specjalnie powołanego Jury.

2. Jury będzie się składać ze specjalistów i wykładowców Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu oraz zaproszonych gości z branży lotniczej i kreatywnej.

3. W specjalnie powołanym plebiscycie zostanie przyznana również nagroda publiczności.

4. Oprócz nagród w poszczególnych głównych kategoriach zostaną przyznane nagrody za:

Najlepszy film i fotografia „Zdolnego Śląska”.
Najlepsze efekty specjalne.
Najlepszy dźwięk i muzyka.

5. W ramach festiwalu organizatorzy przyznają̨

Nagrodę̨ Honorową dla osób i instytucji, które wspierają̨ i promują dronową sztukę filmową i fotograficzną, polskie kino niezależne i młodych twórców.

6. Nagrody w festiwalu są niefinansowe. Nagrodzeni twórcy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Sponsorów i Partnerów Festiwalu.

7. Nagrody nieodebrane osobiście podczas festiwalu zostaną wysłane drogą pocztową na koszt organizatorów.

 

§5
DOJAZD i ZAKWATEROWANIE

1. Organizatorzy zapraszają̨ twórców prezentowanych w konkursie filmów i fotografii do udziału w spotkaniu z widzami w trakcie festiwalu (fizycznie jak i on-line).

2. Obecnośćć twórców na festiwalu jest nieobowiązkowa.

3. Organizatorzy nie zapewniają dla Twórców prezentowanych filmów i fotografii miejsc noclegowych ani zwrotu kosztów dojazdu.

 

§6
PROMOCJA FESTIWALU

1. Organizator może w celach reklamowych i promocyjnych, nieodpłatnie udostępniać́ mediom oraz umieszczać w Internecie fragmenty zgłoszonych filmów i fotografii.

2. Nagrodzone filmy i fotografie mogą zostać zaprezentowane w partnerskich ośrodkach kultury filmowej w całej Polsce. Lista partnerów jest w ciągłej aktualizacji. Warunki pokazów będą odrębnie konsultowane z twórcami i dystrybutorami filmów.

 

§7
RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestniczenia w 6. DRONE Film Festival – Poland 2024 organizowanym przez Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 55, 53-611 Wrocław, Polska.

Jednocześnie zostałem poinformowany, że:

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tj. Mateusza Potockiego, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dsw.edu.pl.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest własna zgoda.

3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).

4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgody przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

§8
UWAGI KOŃCOWE

1. Zgłoszenie filmu i fotografii do udziału 6. DRONE Film Festival Poland 2024 organizowany przez Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 55, 53-611 Wrocław, Polska jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

2. Osoba, która zgłosiła swój film lub fotografię wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu / fotografii na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000.

3. Osoby zgłaszające film i fotografie do konkursu oświadczają, że zostały poinformowane, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.

4. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą̨ jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.

5. W sprawach nieujętych w regulaminie, decydują Dyrektorzy Festiwalu:

Przemysław Artur Sowiecki

tel. +48 793 119 985

Piotr Paweł Żukowski

tel. +48 698 728 087

6. Kontakt międzynarodowy:
Aleksandra Skudlarska
tel. +48 509 103 680

7. Kontakt mailowy: dronefilmfest@gmail.com