Regulamin konkursu DFF 2020

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO I FOTOGRAFICZNEGO „DRONE FILM FESTIVAL 2020

 

Regulamin konkursu w wersji polskiej – POBIERZ REGULAMIN KONKURSU DFF POLAND 2020

Contest rules in the English version – DOWNLOAD CONTEST RULES – DFF POLAND 2020

Formularz zgłoszeniowy w wersji polskiej – POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Application form in the English version – DOWNLOAD APPLICATION FORM

I. CELE KONKURSU

 1. Najważniejszym celem konkursu jest wyróżnienie najpiękniejszych, najciekawszych filmów i fotografii spośród nadesłanych prac według oceny Jury i publiczności podczas finału Drone Film Festival Poland, który odbędzie się w formie online lub hybrydowej 12 grudnia 2020 r. w Czasoprzestrzeni (Zajezdnia Dąbie) we Wrocławiu przy ulicy Tramwajowej 1/3.
 2. Ukazanie możliwości jakie daje fotografia i filmowanie z powietrza.
 3. Integracja środowiska operatorów, miłośników filmów i fotografii z powietrza, specjalistów w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz osób nominowanych do walki o „Kryształowe Drony”.
 4. Promocja uczestników konkursu.

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU, PARTNERZY

 1. Organizatorami konkursu są: Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10%Art, Stowarzyszenie TRATWA i Agencja Marketingowa SowiWeb.
 2. Partnerami konkursu są: Ex d’Art Obrazy Bez Granic, Pentagon Studio, Owl You Need Portal Twórczych i Aktywnych, Drukarnia Osiedlowa oraz Telewizja Kłodzka.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów i Partnerów oraz ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice).
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Możliwe jest uczestnictwo zespołów dwuosobowych: operator drona + operator kamery.

 

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać maksymalnie dwie kategorie konkursowe:

Drone Film Festival kategorie konkursowe 2020

 

 • „PANDEMIC” – kategoria filmowa

– krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

– tematem przewodnim jest pandemia 2020,

dopuszczalne materiały zarówno dokumentalne, jak i fabularne,

– film zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

 • „HAPPINESS” – kategoria filmowa

– krótki film o długości od 1 min. do 5 min,

– tematem przewodnim jest szczęście, interpretacja tematu dowolna,

– film zrealizowany min. w 60% z ujęć z powietrza.

 • „NEW PERSPECTIVES’’ – kategoria fotograficzna

od 1 do 3 fotografii, 

ktematem przewodnim jest ukazanie danego miejsca/ obiektu/ zjawiska/ sytuacji z zupełnie nowej, nieznanej dotąd perspektywy. 

 1. Do wybranej kategorii filmowej można zgłosić maksymalnie jedną pracę.

 2. W przypadku chęci zgłoszenia dwóch filmów, należy pamiętać, że każdy z nich musi być zgłoszony osobnej kategorii.

 3. Do kategorii fotograficznej można zgłosić maksymalnie 3 prace.

 4. Ocenie filmów podlegać będą następujące kryteria: stopień trudności i oryginalności ujęć, fabuła, spójność filmu w formie i treści, montaż obrazu i dźwięku.

 5. Ocenie fotografii podlegać będą następujące kryteria: kompozycja, estetyka, oryginalność, kolorystyka, tematyka pracy.

 6. Fotografie o dowolnej pojemności bądź spakowany film w formacie .avi lub .mp4 o pojemności nie mniejszej niż 100MB oraz jakości Full HD należy przesłać w postaci linku na https://pl.filemail.com/ lub https://wetransfer.com na adres mailowy dronefilmfest@gmail.com lub przesyłką pocztową, opcjonalnie osobiście na płycie DVD lub na innym nośniku pamięci na adres: Biuro Drone Film Festival, ul. Jerzego Kukuczki 12/14 Wrocław 50-570. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi. W przypadku przesłania maila, w tytule prosimy wpisać: „Zgłoszenie konkursowe Drone Film Festival”.

 7. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów i fotografii w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu oraz treści naruszającej dobre obyczaje.

 8. Do filmu i zdjęć należy dołączyć wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia z podpisem. Wzór karty do pobrania na stronie www.dronefilmfestival.eu.

 9. Dane personalne Uczestników są podstawowymi, ogólnodostępnymi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu. Są to: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu, adres zamieszkania/firmy/organizacji. Podanie strony internetowej czy innych informacji związanych z promocją (w tym social media, itp.) jest dobrowolne. Do informacji publicznej nie będą podawane numery telefonu ani przekazywane osobom trzecim. Numer telefonu podawany jest wyłącznie do celów kontaktowych między Organizatorem a Uczestnikiem.

 10. Autor zgadza się na upowszechnianie swojej pracy przez Organizatorów przeglądu filmów dronowych Drone Film Festival Poland  oraz oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.

 11. Jeśli w filmie lub na fotografii będą wykorzystywane dzieła osób trzecich (np. muzyka), autor musi dołączyć zobowiązanie o posiadaniu praw autorskich do wykorzystania dzieła lub dołączyć właściwą zgodę lub licencję (lub ew. oświadczenie, że autor oświadcza, iż dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego na konkurs dzieła). Jeżeli wykorzystywana muzyka jest udostępniona darmowo do użytku komercyjnego należy umieścić informację o autorze i tytule utworu.

 12. Organizator nie wykorzysta ścieżki dźwiękowej zawartej w pracy nadesłanej przez uczestnika konkursu do własnych celów.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania i publikacji filmów w celach informacyjno-promocyjnych Drone Film Festival Poland, jednak zawsze z udostępnieniem informacji o autorze.

 14. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne urazy i szkody powstałe w wyniku realizacji filmu.

 15. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 listopada 2020 r. W przypadku przesyłek listownych decyduje data stempla pocztowego, maksymalnie 19 listopada 2020 r.

 16. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

V. ocena prac i wyniki

 1. Prace oceniane będą przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.

 2. Konkurs oraz jego wyniki zostaną ogłoszone dnia 12 grudnia podczas Gali Finałowej DFF Poland 2020, a następnego dnia na stronie www.dronefilmfestival.eu, stronach i portalach społecznościowych Organizatorów.

 

 

Organizator ma prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w regulaminie, o których będzie informował na stronie internetowej www.dronefilmfestival.eu oraz mediach społecznościowych wydarzenia.

W razie pytań i niejasności, jesteśmy do Waszej dyspozycji i prosimy o kontakt mailowy: dronefilmfest@gmail.com.

Organizatorzy Drone Film Festival Poland 2020

Drone Film Festival Legnica 2018