(English version available below)

Konkurs filmowo-fotograficzny DFF 2018

Drodzy operatorzy, pasjonaci UAV i fani Drone Film Festival 🙂 Wielu z Was już pyta o szczegóły konkursu 2018 i pomału zaczyna myśleć nad pracami konkursowymi. Po rozmaitych burzliwych obradach i dyskusjach Jury oraz Organizatorów, czas przedstawić to, na co czekacie. Przed Wami tegoroczne kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018.

Kategorie konkursowe Drone Film Festival Legnica 2018

Podczas debat, większość członków Jury zgodziła się co do wielkiej popularności kategorii konkursu DFF 2017. Jury i Organizatorzy domyślają się, że to jeszcze nie wszystko, co macie do zaprezentowania w tych sekcjach tematycznych. Dlatego też, zgodnie z ostatecznym werdyktem, również i w tym roku zapraszamy do zgłaszania filmów do następujących kategorii: „NATURE”, „CITY / INDUSTRIAL” oraz „MOVE”.

Ocenie podlegać będą następujące elementy filmów: FABUŁA / MONTAŻ / STOPIEŃ TRUDNOŚCI I ORYGINALNOŚCI UJĘĆ / POMYSŁ. Jak co roku, filmy zawierać muszą min. 60% ujęć dronowych i trwać 1-5 min.

Jeśli chodzi o kategorię fotograficzną, w tym roku czekamy od Was na małą dawkę sztuki – róbcie fotografie pod hasłem „ART”

W tym roku na pewno zaskoczymy Was cennymi nagrodami. Przewidujemy także małą niespodziankę – nagrodę specjalną Prezydenta Miasta Legnicy. Pamiętajcie, że nie sprzęt i budżet czynią zwycięzcę. Jak podkreśliliśmy, zwracamy uwagę m.in. na pomysł i nie będziemy rozróżniać amatorów oraz zawodowców, ponieważ wszystkich ścisłych finalistów traktujemy jak profesjonalistów.

Szczegółowy regulamin konkursu, informacje o programie i nagrodach dostępne będą na naszej stronie już wkrótce 🙂

Tymczasem zachęcamy do przypomnienia sobie prac laureatów filmowych 2017 oraz laureatów 2017 w kategorii fotograficznej

Przypominamy, że finał tegorocznej edycji odbędzie się w dniach 2-3 listopada w Legnicy. Jednym z partnerów i sponsorów Drone Film Festival Legnica 2018 jest innowacyjna firma logistyczna Ritex. Więcej informacji na temat wydarzenia już niebawem 🙂

Do zobaczenia!


<English version>

Film & Photo Contest DFF 2018

Dear UAV operators, enthusiasts and fans of the Drone Film Festival 🙂 Many of you already ask about the details of the DFF 2018 contest and slowly start to think about the competition works. After various deliberations and discussions of the Jury and the Organizers, it is time to present what you are waiting for. Before you the categories of Drone Film Festival Legnica 2018 competition.

Contest categories Drone Film Festival Legnica 2018

During the debates, most of the Jury members agreed on the great popularity of the DFF 2017 competition categories. The Jury and the Organizers are guessing that this is not all that you have to present in these thematic sections. Therefore, according to the final verdict, also this year we invite you to submit films to the following categories: „NATURE”, „CITY / INDUSTRIAL” and „MOVE”.

The following elements of the films will be assessed: PLOT / MONTAGE / DIFFICULTY AND ORIGINALITY OF SHOTS / IDEA. As every year, movies must contain min. 60% of the drone shots and last 1-5 min.

As for the photographic category, this year we are waiting for a small dose of art from you – take photographs under the theme „ART”.

This year, we will certainly surprise you with valuable prizes. We also anticipate a small surprise – a special prize of the Mayor of Legnica. Please remember that not the equipment and budget make the winner. As we emphasized, we pay attention eg. for an idea and we will not distinguish between amateurs and professionals, because all strict finalists are treated as professionals.

Detailed rules of the competition, information about the program and prizes will be available on our website soon 🙂

Meanwhile, we encourage you to recall the works of winners of film category 2017 and photo category 2017.

We would like to remind you that the final of this year’s edition will take place on 2nd-3rd November in Legnica. One of the partners and sponsors of Drone Film Festival Legnica 2018 is the innovative logistics company Ritex. More information about the event soon 🙂

See you!