Information for users about the GDPR, privacy policy and cookies.

Drogi Użytkowniku strony dronefilmfestival.pl,
Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe. Nie udostępniamy danych naszych Czytelników, ani osób przeglądających stronę. Nie profilujemy, ani nie wysyłamy newsletterów. Używamy podstawowych narzędzi analitycznych, które maja nam wskazać zainteresowanie naszą witryną, a nie szczegółami dotyczącymi osób odwiedzających ją. Trzymamy się również zasady braku reklam na naszych stronach. Jeśli je widzisz, jest to kwestia ustawień Twojej przeglądarki. Jednak zgodnie z wymogami europejskiego zarządzenia, umieszczamy wszelkie mniej lub bardziej potrzebne reguły związane z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10%Art , ul.Nad Potokiem 62, 57-350 Kudowa-Zdrój, Regon: 021879444, NIP:  8831853488, mail: 10procentart@gmail.com
 Inspektorem Ochrony Danych jest prezes stowarzyszenia i główny organizator festiwalu – Przemysław Sowiecki z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej i mailowej po ww. adresami.

Polityka ciasteczek cookies
Strona dronefilmfestival.eu używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Plugin Facebooka
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/  
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Dane uczestników konkursu:

Dane, które posiadamy z formularzy uczestników konkursu są ogólnodostępnymi danymi przeważnie umieszczonymi w na ich stronach internetowych czy wpisach firmowych. W przypadku gdy uczestnik w swoim formularzu zaznaczy, że nie interesuje go promocja własnej działalności poprzez festiwal wówczas podajemy tylko imię i nazwisko uczestnika. Filmy i zdjęcia udostępniane na naszych kanałach mają na celu promocję uczestnika i festiwalu. Na życzenie uczestnika po festiwalu możemy skasować film/zdjęcie z naszych kanałów. 

Pisząc do nas wiadomość mailową…

Wysyłając do nas wiadomość mailową potwierdzasz, że adres mailowy z którego piszesz należy do Ciebie.

Prawo do bycia zapomnianym 

RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym. Zgodnie z przepisami RODO osoba taka ma prawo w przypadkach opisanych w RODO może żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W celu usunięcia danych prosi się o kontakt mailowy z administratorem.
Po zapoznaniu się z powyższym tekstem prosimy o akceptację w okienku wyskakującym w dolnej  prawej części ekranu na stronie.
Więcej informacji na temat RODO znajdziesz na stronie: RODO dla firm.
 Dear User of the dronefilmfestival.pl website,
Protecting private information on users of our service is our highest priority. Therefore, we strive to make you feel safe by browsing our websites. We do not share the data of our readers or people browsing the site. We do not profile or send newsletters. We use basic analytical tools that are supposed to indicate interest in our site, not details about people visiting it. We also stick to the principle of the lack of advertising on our websites. If you see them, it’s a matter of your browser settings. However, in accordance with the requirements of the European ordinance, we place all the more or less necessary rules related to the GDPR. 
According to art. 13 para. 1 and par. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), we would like to inform you that:

The administrator of your personal data is the Independent Creative People’s Association 10% Art, ul. Nad Potokiem 62, 57-350 Kudowa-Zdrój, Regon: 021879444, NIP: 8831853488, e-mail: 10procentart@gmail.com

The Data Protection Inspector is the president of the association and the main organizer of the festival, Przemysław Sowiecki, with whom you can contact in writing, by traditional mail and e-mail after the above mentioned addresses.

Cookies policy
The dronefilmfestival.eu website uses „cookies”. Cookies are small files that allow the device used to browse the Internet (eg a computer, smartphone, etc.) to store specific information about the device being used. Information recorded in cookies is used, among others for advertising and statistical purposes and to adapt our services to your individual needs. You can change the settings for cookies in your web browser. If these settings remain unchanged, cookies will be saved in the device’s memory. Changing the settings for cookies may limit the functionality of the website.
 
 
Facebook plugin
Our site contains a plugin for the social networking site Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). The Facebook plugin on our site is marked with the Facebook logo. This plugin directly connects you with our profile on the Facebook server. Facebook can then obtain information that you have visited our site from your IP address. If you visit our website being logged in to your Facebook profile, Facebook will register information about the visit. Even if you are not logged in, Facebook is able to obtain information about the IP address. We would like to emphasize that Facebook does not provide us with information about the data collected and how to use it. The purpose and scope of data collected by Facebook are not known to us. In order to obtain additional information on privacy on Facebook, we suggest contacting Facebook directly or reading the privacy policy of the portal at: https://www.facebook.com/about/privacy/
If you do not want Facebook to obtain information about your visits to our websites, we advise you to log out of your Facebook account in advance.
Data of competition participants:
The data we have from the contest participants’ forms are publicly available data usually found on their websites or company entries. If the participant in his form indicates that he is not interested in promoting his own activities through the festival, then we only give the name and surname of the participant. Videos and pictures available on our channels are intended to promote the festival and participant. At the participant’s request after the festival, we can delete a movie / photo from our channels.
 
Writing us an e-mail message…
By sending us an e-mail message you confirm that the email address from which you are writing belongs to you.
The right to be forgotten
RODO grants data subjects the right to delete data, including the right to be forgotten. Pursuant to the provisions of the GDPR, such a person has the right, in the cases described in the GDPR, to request the administrator to delete their personal data immediately. In order to delete data, please contact the administrator via email.
After reading the above text, please accept in the pop-up window at the bottom right of the page.
More information on the RODO can be found at: RODO for companies.